top of page

Top 10

 1. Kemphaan

 2. Grote zilverreiger

 3. Baardman

 4. Zeearend

 5. Lepelaar

 6. Reuzensterm

 7. Kleine strandloper

 8. Slechtvalk

 9. Kluut

 10. Krombekstrandloper

Kansje!

 1. Zeearend

 2. Grauwe franjepoot

 3. Gestreepte strandloper

 4. Steltkluut

 5. Ruigpootbuizerd

recente waarnemingen op waarneming.nl

Lauwersmeer

Ingeklemd tussen Friesland en Groningen misschien wel Nederlands mooiste vogelgebied, het Lauwersmeer. Van de spuisluizen met roodkeel- en parelduiker, de haven met sneeuwgors en middelste zaagbek, het Lauwersmeerbos met wielewaal en vuurgoudhaan, de kwelders met breedbek- en krombekstrandlopers, de rietvelden van Kollumerland met snor en grote karekiet, de Bant bij Anjum met zijn duizenden brandganzen, tot de schuilhuit van Ezumakeeg met kans op dwaalgasten als blonde ruiter, kleine geelpootruiter en steppekievit. Voeg daarbij de vele kleine en wilde zwanen in de winter, de brilduikers, de reuzensternen, de ruigpootbuizerden, klassieke zeevogels als Jan-van-Genten, zeekoeten en zeealken na een NW-storm en je weet waarom de zeearend, symbool van het Lauwersmeergebied, hier zijn nest bouwt.

 

De uitgelichte kijkpunten vormen de basis voor een rondje Lauwersmeer, een fiets- of autoroute van 30 kilometer. Neem wel laarzen mee; enkele wegen naar kijkheuvels en hutten kunnen bij nat weer lastig begaanbaar zijn.

lauwersmeer.jpg
lauwersmeer overzicht.gif

(1) Parkeerplaats en sluizen
(53.41104, 6.18893)

Tegen de rietkraag in najaar en winter veel eendensoorten waaronder topper, smient, kuifeend, tafeleend, en pijlstaart. In bomen en struikgewas in najaar kans op bladkoning, goud- en vuurgoudhaan. Voor de sluizen (wadkant) in najaar (zeker na NW-storm) kans op klassieke zeevogels als Jan-van Gent, zwarte en grote zee-eend, alle jagers, alk, zeekoet, drieteenmeeuw en sporadisch papagaaiduiker.. Goede stek voor rosse franjepoot, vaal stormvogeltje en vorkstaartmeeuw. In winter roodkeelduiker,  zwarte zeen-eend, nonnetje, brilduiker, middelste en grote zaagbek. Op talud mogelijk sneeuwgors en paarse strandloper. 

 

(2) Haven
(53.41008, 6.20012)

 

Voorjaar: zwarte roodstaart. In najaar kans op kuifaalscholver, dwergmeeuw, kleine jager. Winter: sneeuwgors en middelste zaagbek.

 

(3) Lauwersmeerbos

(53.39881, 6.2277)

 

Hier broeden in het voorjaar nachtegaal, wielewaal, koekoek en bonte vliegenvanger. In najaar kans op bladkoning, vuurgoudhaan en havik. Najaar en winter: staartmees, sijs en keep.

 

(4) Nieuwe Robbengat
(53.39375, 6.22901)

 

Najaar: grote zilverreiger. Winter: brilduiker, kleine en wilde zwaan, nonnetje, slechtvalk. Kans op ijseend, kuifduiker en geoorde fuut. Vooral in april/mei kans op dwergmeeuw.

(5) Marnebos
(53.39177, 6.25087)

In voorjaar: nachtegaal, wielewaal, ijsvogel, havik, appelvink, oeverzwaluw in broedwand en spotvogel. In najaar kans op bladkoning en vuurgoudhaan. Winter: ijsvogel, bonte kraai, houtsnip.

(6) Uitkijkheuvel Achter de Zwarten
(53.39033, 6.20482)

Bij hoog water prachtige stek voor steltlopers. Telescoop is gezien afstand een must. In juli/augustus kleine strandloper, reuzenstern, groenpootruiter, zwarte ruiter, flamingo, lepelaar.  Ook kans op krombekstrandloper, grauwe franjepoot, steltkluut, In mei veel bonte strandlopers.  Mooie trofeeën: breedbekstrandloper, gestreepte strandloper, blonde ruiter, steltkluut, terekruiter, vorkstaartplevier. Met enig fortuin jagende zeearend!

(7) Marnewaard
(53.38268, 6.24714)

Goede stek om in het voorjaar de veldleeuwerik weer te horen. In voorjaar ook kans op zowel bruine, blauwe als grauwe kiekendief. Let in winter  op ruigpootbuizerd. In 2015 is hier een grijze wouw gezien.

(8) Ballastplaatbos
(53.38057, 6.22969)

Jong bos met voornamelijk populieren, essen, esdoornen en wilgen. In voorjaar thuis voor o.a. wielewaal, koekoek, grote bonte specht, nachtegaal, zwartkop, oeverzwaluw, fluiter, havik. In winter sijs en bonte kraai. Ten zuiden en oosten van bos respectievelijk en een observatietoren en vogelkijkhut.

(9) Oude Robbengat

(53.37408, 6.2367)

Wilde zwaan (winter) en kleine zwaan (vooral oktober/november). In nazomer lepelaar. Van april tot oktober zwarte en groenpootruiter. In juli en augustus kemphaan.En zoals in heel het Lauwersmeergebied, altijd kans op zeearend!

(10) Vlinderbalg
(53.36691, 6.23924)
 

Hele jaar kans op brilduiker en baardman. Let in mei op de zwarte sternen (witvleugel-, witwang- en ‘gewone’ stern). In juli en augustus casarca. In winter nonnetje, ijseend, wilde en kleine zwaan (piek in oktober/november). Kans op zeearend. In 2001 is hier bastaardarend gezien.

(11) Jaaps Deensgat
(53.36134, 6.25126)

In deze schuilhut mooie kans op porseleinhoen (kijk vooral in mei en augustus goed langs rietkragen). In mei veel zomertalingen. In nazomer veel steltlopers (kemphaan, groenpootruiter en zwarte ruiter), lepelaar en eenden (o.a. krakeend, pijlstaart) Vooral in augustus reuzensternen. In winter bergeend, kleine zwaan (vooral oktober) en wilde zwaan. Schuin tegenover de hut het 'Roodkeelplasje' met in voorjaar o.a blauwborst, roerdomp, rietzanger, baardman.

(12) Kijkheuvel Rechteind
(53.33255, 6.25169)

Kijkheuvel in nieuw natuurgebied de Kollumerwaard. Vooral in voor- en najaar moeilijk begaanbaar (laarzen!) In voorjaar veel rietvogels waaronder roerdomp, waterral, rietzanger, kleine karekiet en in sommige jaren grote karekiet! Klein maar mooi kansje op krekelzanger, klein waterhoen, baardgrasmus.

(13) Uitkijktoren De Baak
(53.32913, 6.23169)

Net als uitkijkheuvel Rechteind een prachtige plaats voor rietvogels. Vooral in voorjaar. Neem wel laarzen mee omdat het pas naar uitkijktoren soms moeilijk begaanbaar is. In voorjaar veel rietvogels waaronder roerdomp, waterral, rietzanger, kleine karekiet en in sommige jaren grote karekiet. Klein maar mooi kansje op krekelzanger, klein waterhoen, baardgrasmus.

(14) Uitkijkheuvel Zomerhuisbos
(53.33794, 6.18186)

Uitkijkheuvel (Sennerplaat) en wandelroute door rietvelden (volg paaltjes met witte band). Parkeren bij parkeerterrein natuurcamping De Pomp. Gehele jaar kans op baardman, blauwe kiekendief en zeearend. In voorjaar o.a. rietzanger, snor, blauwborst en roerdomp.

In winter o.a. nonnetje, ruigpootbuizerd, brilduiker, wilde zwaan en kleine zwaan (vooral in oktober grote aantallen).

(15) Ezumakeeg Zuid
(53.34349, 6.15412)

De Sylkajút is werkelijk een prachtige hut met vrijwel een doorlopende voorstelling van fraaie soorten. In mei bontbekplevieren, temmincks strandloper. In juli/augustus kemphaan, krombekstrandloper, kleine strandloper en kleine plevier. Let vooral in augustus en september op reuzenstern. En net als de uitkijkheuvel in het noorden in najaar en winter veel eenden waaronder casarca, pijlstaart, smient, wintertaling, slobeend, kuifeend en tafeleend. Altijd kans op jagende slechtvalk en zeearend. Uitgelezen stek voor zeldzame soorten. Eerder hier gezien: gestreepte zandloper, breedbekstrandloper, blonde ruiter, kleine geelpootruiter en steppekievit.

(16) Ezumakeeg Noord
(53.3549, 6.15294)

Uitkijkheuvel met in mei veel bontbekplevieren en kans op temmincks strandloper. Zwarte ruiters in juni en juli. Vooral in juli, augustus en september veel kemphaan, kluut, kleine strandloper, baardman, krombekstrandloper en reuzenstern. Veel eenden in najaar en winter waaronder pijlstaart, smient, zomertaling (vooral in mei) en wintertaling, slobeend, kuifeend en tafeleend. Maar ook gezien terekruiter, bonapartes strandloper en ross’ gans!

(17) Bantpolder
(53.40267, 6.15277)

In winter een weergaloze ganzenpolder met grote aantallen brand- en rotgans. Let tussen de ganzen goed op krenten in de pap als roodhalsgans, witbuikrotgans en zwarte rotgans.In winter o.a. goudplevier, wulp, frater en slechtvalk. In voorjaar veel grutto en kemphaan. In mei kans op Noordse kwikstaart. Ook gezien: grote grijze snip, steppenvorkstaartplevier en blonde plevier.

bottom of page