top of page

Top 10

  1. Rotgans

  2. Tapuit

  3. Drieteenstrandloper

  4. Grote stern

  5. Jan-van-Gent

  6. Rosse grutto

  7. Roodborsttapuit

  8. Zwarte Zee-eend

  9. Lepelaar

  10. Blauwe kiekendief

recente waarnemingen op waarneming.nl

Ameland

Ameland is, evenals de overige waddeneilanden, voor vogels een belangrijk tanksstation op weg naar hun overwinteringsgebieden. Miljoenen steltlopers schuiven in voor- en najaar aan het waddenbanket van kokkels, mosselen, slakken en garnalen. Daarnaast is Ameland een uitstekende plek voor zeevogeltrek, zeker tijdens en na  NW-storm, wanneer regelmatig zwarte zee-eenden, stormvogels, pijlstormvogels, Jan-van-Genten en kleine alken voor de kust opduiken. Maar ook in het voorjaar wanneer in de duinvalleien tapuit en sprinkhaanrietzanger zijn neergestreken. De uitgelichte plekken zijn prima bakens voor een stevige fietstocht van vijftig kilometer.

ameland.gif
ameland (kaart).jpg

(1) Vogelpôlle

(53.42625, 5.64598​) 

Bij hoog water veel waadvogels waaronder zilverplevier, groenpootruiter, rosse grutto, wulp, kanoet- en bonte strandlopers. Veel rotganzen. In najaar o.a. tapuit, ijsgors. Klein kansje: morinelplevier, roodhalsgans, zwarte rotgans en rosse franjepoot. In de polder is in 2012 een Amerikaanse goudplevier waargenomen.

(2) Ballumerbocht 

(53.43791, 5.71954)

In najaar o.a. rosse grutto, kanoet, lepelaar, groenpoot- en zwarte ruiter, kluut en zilverplevier. Mogelijk een bonte kraai, zwarte rotgans of ruigpootbuizerd.

 

(3) Polder Nes
(53.44154, 5.79284)

Naast weidevogels in voor- en najaar ganzen waaronder rot- en brandgans. Incidenteel roodhalsgans en witbuikrotgans.

 

(4) Waddendijk
(53.43781, 5.80683)

 

In voorjaar eider- en bergeend, rosse grutto, tureluur. In najaar o.a. sneeuwgors, kanoetstranloper, strandleeuwerik, steenloper, oeverpieper. Soms rosse franjepoot.

 

(5) De Hon
(53.46122, 5.88839)


Uitzicht over wad, kwelder en duin. Drieteenstrandloper, eidereend, wulp, bonte strandloper. In mei veel rosse grutto’s.

(6) Stuifdijk
(53.46053, 5.84652)

 

Op en langs stuifdijk in voorjaar o.a. braamsluiper en grasmus. Op kwelder broeden o.a. kluut, bontbekplevier, visdief en noordse stern. In najaar zilver- en goudplevier.

(7) Buurderduinen
(53.46148, 5.822)

 

In lage begroeing langs fietspad in najaar kans op vuurgoudhaan en beflijster. Let ook op zeldzame bladkoning in oktober. In voorjaar broeden hier o.a. nachtegaal en sprinkhaanrietzanger. Op noordzee in najaar zwarte zee-eend, roodkeelduiker, kleine jager en Jan van Gent.

(8) Zwanewaterduinen
(53.45733, 5.7455)

 

In duinvallei Blauwe kiekendief, roodborsttapuit, nachtegaal. Koekoek. In najaar keep, beflijster, sijs, kruisbek. Kans op klapekster en ruigpootbuizerd.

(9) Lange Duinen
(53.45964, 5.65147)

 

Prachtig duingebied, moeras en rietveld. Hier broeden o.a. bruine kiekendief, roerdomp, rietzanger, dodaars, baardman, nachtegaal, waterral en blauwborst. In najaar baardman, blauwe kiekendief, havik en velduil. Kans op ruigpootbuizerd en bladkoning.

(10) Hollumer bos
(53.44565, 5.61998)

In voorjaar broeden hier o.a. nachtegaal, spotvogel, koekoek, houtsnip, bonte en grauwe vliegenvanger. Kans op doortrekkende kleine barmsijzen. Gedurende trektijd o.a. goud- en vuurgoudhaan, keep, sijs, kruisbek, kleine vliegenvanger en beflijster. In 1990 zijn hier 13 grote kruisbekken (zeldzame invasiegast) waargenomen.

 

(11) Tônnedûnen
(53.43904, 5.62169)

 

Duinvalei die overgaat in strandweide. In voorjaar vele rosse grutto's en rotganzen. Daarnaast tapuit, grote stern, lepelaar en kans op rouwkwikstaart en zwarte rotgans. In najaar tapuit, rotgans, keep, roodborsttapuit, paapje, baardman en beflijster. Kans op klapekster. In 2007 Amerikaanse smient.

bottom of page