top of page

Top 10

 1. Ooievaar

 2. Blauwborst

 3. Geoorde fuut

 4. Snor

 5. Rietzanger

 6. Roerdomp

 7. Zwarte stern

 8. Zomertaling

 9. Grote zilverreiger

 10. Lepelaar

Kansje!

 1. Zeearend

 2. Steltkluut

 3. Witwangstern

recente waarnemingen op waarneming.nl

Alde Feanen

Vrijwel in het hart van Friesland ligt één van Europa's mooiste moerasssen: De Alde Feanen. Ruim honderd soorten vogels (waaronder roerdomp, purperreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen, kleinst waterhoen, kemphaan, zwarte stern) in een decor van rietlanden, elzenbosen en trilveen. Daarnaast is het gebied in najaar en winter een belangrijk foerageergebied voor soorten als wilde zwaan, kleine zwaan, slechtvalk, visarend en bosruiter. Huur in het voorjaar eens een fluisterboot in Eernewoude en ga op zoek naar zomertaling, geoorde fuut en snor. En let daarbij niet alleen op vogels: De Alde Feanen herbergen meer dan 450 plantensoorten en 27 soorten libellen. Onder de laatse ook de zeldzame groene glazenmaker, vrijwel zeker te zien voor diegene die zomers rustig aan een veld krabbenscheer gaat zitten!

eernewoude (overzicht).gif
alde feanen (kaart).jpg

(1) Vogelkijkhut Grutte Krite
(53.1169, 5.92819)

Zeker in voorjaar de moeite waard met uitzicht op aalscholverkolonie (pm. 350 ex.). Maar ook moerasvogels als snor, sprinkriethaanzanger, snor, roerdomp en purperreiger broeden hier, evenals koekoek, bosrietzanger en ijsvogel. Let in voorjaar op zwartkopmeeuw. In najaar (vooral oktober) kans op jagende visarend. Ook de majestueuze zeearend komt hier regelmatig vissen! Prachtige hut die alleen over het water bereikbaar is.

 

(2) Vogelkijkhut Jan Durkspolder
(53.11887, 5.95557)

 

Prachtige hut in van landschap van ondiepe plassen, rietkragen en slibveldjes. Vooral in voor- en najaar een grote variëteit aan soorten waaronder zwarte stern (mei), geoorde fuut (april), zomertaling (april-mei), kemphaan (juli-augustus), blauwborst (april-mei), snor (april-mei) sprinkhaanrietzanger (april-mei) en op slikveldjes veel steltlopers waaronder in voorjaar zwarte en groenpootruiter. In najaar kans op bosruiter (juli-augustus) en jagende visarend (oktober). In winter kans op blauwe kiekendief en klapekster. Ook gezien: bronskopeend (2007) en grote grijze snip (1991).

 

(3) Vogelkijkhut Westersanning
(53.12224, 5.95158)

 

Populaire kijkhut en terecht. Let goed op de rietzomen waar met enig fortuin de waterral en porseleinhoen zich laten zien. Ook kans op de zeearend die sinds kort in de Alde Feanen broedt en hier zijn jachtgronden heeft. Mooie hut ook voor vogelfotografie, zeker in het strijklicht van de avondzon. In najaar lepelaars en kans op reuzenstern en visarend (oktober). In voorjaar o.a. roerdomp, snor, sprinkhaanrietzanger en blauwborst.

 

(4) Wikelslân en Reid om 'e Krite

(53.13821, 5.95068)

Startpunt van een 3,5 kilometer lange wandelroute (rode paaltjes) door veenmoeras, ruigte, riet, hooiland, grasland en petgaten. Langs de route drie kijkhutten met fraaie doorkijkjes. Vooral in het voorjaar een prachtig palet aan moerasvogels waaronder blauwborst, snor, roerdomp, purperreiger, baardman, sprinkhaanrietzanger en zomertaling. In najaar baardman en vooral in oktober kans op doortrekkende visarenden! 

bottom of page